Obchodné podmienky pre e-shop

1. Všeobecné ustanovenia

Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj
právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmto
všeobecnými oobchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmto VOP.

Predávajuci: Braany s.r.o., Partizánska 447/36, 955 01 Chrabrany,
IČO:51033682, DIČ: 2120564732,  IČ DPH: SK2120564732, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 43797/N.

Orgán dohľadu : Inšpektorát SOI pre Nitriansky, P.O.Box 49A, Staničná
9, 95050 Nitra 1, odbor technickej kontroly  ochrany
spotrebiteľa, t.č.037/7720001, email nr@soi.sk

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila
do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzaju v ponuke internetového
obchodu:www.braany.sk

2. Objednávanie tovaru

Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky v
internetovom obchode, prípadne si môže kupujúci tovar objednať emailom na
adrese: info@braany.sk, poprípade telefonicky na tel. č. 0949000140

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme
predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a
kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín v pracovné dni sa predávajúci skontaktuje
s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy, prípadne upraví sumu za
dopravu a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu
a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.
Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu
cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo použiť ilustračné obrázky vo svojom eshope.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1.
kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje
objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou
formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného
dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a
fakturačnú adresu, telefónne číslo, email, fyzická a právnicka osoba podnikateľ

aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru - rozmery výhradne svetlosť

otvorov, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, objednávka prostredníctvom
eshopu tieto podmienky spĺňa automaticky. Tieto údaje budú v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov e.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného
vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe
s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

Predajca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikáciu a tvar modelov bez predchádzajúceho upozornenia, vzhľadom na aktuálne modelové špecifikácie výrobcu. Pokiaľ nie je tovar na sklade, dodacia lehota je 3 až 6 týždňov, pričom predajca si vyhradzuje právo úpravy dodacej lehoty v závislosti od kapacitných možností výrobcu

3. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

bankovým prevodom, na dobierku a platbou v hotovosti a to podľa typu
odberu.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do
10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu
tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká
obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. V každej zásielke s
objednaným tovarom bude priložená faktúra daňový doklad. Fakturovaný
bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Všetky ceny sú
uvádzané s DPH. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola
uvedená v internetovom obchode, v čase objednania tovaru okrem tlačových
chýb.
Predajca si nárokuje zaúčtovanie dodatočných nákladov nadspotreby spotrebného,spojovacieho,elektoinštalačného a iného materiálu, úmerne k vykonaným prácam.

Predajca si nárokuje zaúčtovanie montážného výjazdu za každý deň zvlášť, a to v hodnote 0,35€ od kilometra, trasa sa ráta od Topoľčian k zákazníkovi a späť.
Pri bráničkách, plotových vložkách a krídlových bránách sa v základe nemontuje na pätky, ak má zákazník o to záujem, musí nás informovať mailom pred zadaním do výroby, nakoľko sa pätky musia hlavne pri práškovaných tovaroch privariť priamo vo výrobe, samozrejme táto služba je za príplatok.
Predajca si vyhradzuje právo pri nedodržaní dohodnutých prípravných prác a aj pri špeciálnych požiadavkách zákazníka (ako napr. montáž na pätky, špeciálne pánty, úpravy neštandardné, iné spôsoby montáže ako navrhne montážnik, úpravy terénu, nadvihovanie dlažobných kociek a znovuukladanie dlažby pre zabudovanie káblov, líšť atd a iné) záučtovanie nákladov za vykonanú prácu, prípadne odmietnutie realizácie takýchto prác, čím nieje dotknuté právo na zaúčtovanie montažného výjazdu.
Pri nedodržaní prípravných prác a pri špeciálnych požiadavkách si vyhradzujeme právo na doúčtovanie realizácie prípravných práca montážnych prác, prípadne na odmietnutie montážnych prác, čo neovplyvňuje záučtovanie nákladov za montážny výjazd a zaúčtovanie zálohy za montáž.

Cennik-materialu_1569595281.pdf27.09.2019 - 128.0 KB

4. Dodacie podmienky

Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 1 do 30 pracovných dní od potvrdenia
objednávky.

V prípade, že pri vybranom tovare predávajúci určí dlhšiu dodaciu lehotu, tovar
bude dodaný podľa tohto termínu.

Prevzatím tovaru objednávateľom je miesto sídla zhotoviteľa ak nebolo dohodnuté iné miesto. V tomto prípade je objednávateľ povinný najneskôr do 3 dní od písomného vyzvanie tovar prevziať v mieste sídla zhotoviteľa. Ak objednávateľ túto lehotu nesplní a neoznámi ako s tovarom ďalej naložiť, zhotoviteľ tovar uskladní a dodávka sa považuje dňom uskladnenia za splnenú.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese
uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť
a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne porušená a zničená,
kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a
so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek
neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú
akceptované. V prípade  chýb pohonu sa záruka neuplatňuje ak nebol urobený pravidelný polročný záručný servis, ktorý je spoplatnený sumou 100€. Zákazník sa musí naň objednať.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a 
ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet
predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na
kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom
prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Svetlosť brány sa môže zmeniť z dôvodu odlišných veľkostí úchytov, kľučiek, pántov o 2-5 cm.

Za doručenie tovaru si predávajúci účtuje prepravné
náklady a to nasledovne pri objednávke v hodnote:

Do 400 eur poštovné vo výške 35 eur, od 400 eur poštovné zdarma.

5. Vrátenie tovaru

Tovar nie je možné bezdôvodne vrátiť, nakoľko je vyrábaný na zákazku pre
konkrétneho zákazníka.

6. Reklamácie

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným
tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej
uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu
daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v
originálnom obale.Vady na povrchu tovaru, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom sú z reklamácie vylučené.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude
reklamácia neoprávnená, prepravné náklady spojené s vrátením
reklamovaného tovaru kupujúcemu sa nevracajú.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru
predávajúcim.

Pri reklamácii je vždy potrebné predložiť poškodený tovar s dokladom o 
doručení zásielky. Pri používaní tovaru je potrebné dodržiavať správne postupy
a starostlivosť s ohľadom na daný materiál a s ohľadom na čo je daný tovar
určený.


Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku.
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou a poveternostnými vplyvmi.

Pri použivaní musia byť dodržané všetky technologické postupy a podmienky zaobchádzania s tovarom, napríklad ošetrovanie, polročný servis pohonu, zaťaženie brány prípadne pohonu podľa pokynov od výrobcu.


Záruka sa neuplatňuje na chyby spôsobené poveternostnými vplyvmi ako napríklad hrdza z dôvodu vysokej vlhkosti, chyby na záhyboch, zvaroch spôsobené vlhkosťou a striedaním teplôt, taktiež chyby spôsobené agresívnymi posypovými materiálmi ktoré postupne poškodzujú antikoróznu ochranu tovaru. Základný anikorózny náter alebo prášková povrchová úprava nezaručujú v plnej miere ochranu proti korózií.


Ochrana spotrebiteľa:
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr//146956s

Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solving consumer disputes/non-judicial redress/ecc-net/index en.htm

Reklamacny-formular_1645784671-copy.pdf

7. Osobné údaje a ich ochrana


7.1. Zmluvné strany sadohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo  telefónu a emailovú adresu.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,číslo telefónu a emailovú adresu.
7.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje údaje.
7.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
7.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií  o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
7.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
7.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúcehoa zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.
7.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 10.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúciodvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
7.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedenév čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
7.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom,ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
7.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,medzinárodnej zmluvy, ktorou je  Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje  sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
7.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov,o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedenýchv § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
7.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazovo neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov,ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
7.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právou predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote ako je uvedené v týchto Obchodných podmienkach. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatreniana zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúcina základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
7.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
7.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
7.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
7.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
7.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu,že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám,resp. okruhu príjemcov:

GLS General Logistics System s Slovakias.r.o.
Budča 1039
SK-962 33 BUDČA
IČ-DPH / VAT no.: SK2021797140;
(prepravca)

Tatra banka, a.s.
http://www.tatrabanka.sk
Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava 1 
ICO: 00 686 930
Zapisana v obchodnom registri Okresnehosudu Bratislava I
Oddiel: Sa, vlozka cislo: 71/B
(v prípade platby kartou)

Orgándohľadu : Inšpektorát SOI pre Nitriansky, P.O.Box 49A, Staničná
9,95050 Nitra 1, odbor technickej kontroly  ochrany
spotrebiteľa,t.č.037/7720001, email nr@soi.sk

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovMinisterstvo
hospodárstva SR- Ochrana spotrebiteľa:
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr//146956s

Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solvingconsumer disputes/non-judicial redress/ecc-net/index en.htm


7.21. Informačné systémy elektronickéhoobchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov, č. 84/2014.

8. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu uhradenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa
oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a
že s nim súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci
nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné
nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy
alebo vzniknuté iným spôsobom.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o
ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a 
zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito
podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory
vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného alebo Občianského zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku-
telefonickú, vrátane ručne vypísanej objednávky, elektronickú formu
komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete
ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.05.2015